کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل

هندسه ای پایدار از هنر و معماری

کندو عسل
آخرین نظرات
دانشجو ی کارشناسی معماری 

دانشگاه هنر تهران

naghizadeh.mr@gmail.comاینستالیشن - وید ساختمان 2 معماری و شهر سازی